Openbare Geestelijke Gezondheidszorg hero image

Openbare Geestelijke Gezondheidszorg

Meldpunt Wet verplichte GGZ

GGD Haaglanden treedt op als gemandateerde voor de uitvoering van de Wet verplichte GGZ voor de gemeenten Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk en Wassenaar. 

Een sociaal verpleegkundige voert een gesprek met de melder en gaat zo nodig op verkennend onderzoek om het dossier te beoordelen. Dit kan leiden tot het besluit om de melding door te zetten naar de officier van justitie voor het aanvragen van een zorgmachtiging. Sinds juni 2022 heeft de gemeente Den Haag het verkennend onderzoek belegd bij GGD Haaglanden. In 2022 zijn er 39 meldingen in het kader van de WvGGZ binnengekomen.

Meldpunt Zorgwekkend Gedrag

Sinds de lancering van het landelijke nummer Meldpunt Zorgwekkend Gedrag in 2021 neemt GGD Haaglanden ook reguliere zorgvragen aan. Sinds 2022 neemt GGD Haaglanden ook niet-acute zorgmeldingen aan en voert op grond daarvan verkennend onderzoek uit voor de gemeente Den Haag. Hier is behoefte aan bij de politie. 

Het Meldpunt zorgwekkend gedrag ontvangt zo sinds 2022 via drie kanalen niet-acute meldingen; meldingen via het landelijk Meldpunt Zorgwekkend Gedrag, meldingen via de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en niet acute zorgmeldingen politie. In totaal zijn er 354 meldingen over zorgwekkend gedrag binnengekomen bij het meldpunt.

Meldpunt Bezorgd Regio

Het Meldpunt Bezorgd Regio is op 1 oktober 2007 van start gegaan voor de gemeenten Rijswijk, Leidschendam-Voorburg en Wassenaar en heeft als taak zorg en ondersteuning te leveren of te organiseren voor zorgwekkende zorgmijders. 

Burgers en professionals kunnen contact opnemen met het Meldpunt Bezorgd Regio als ze zich zorgen maken en/of last hebben van iemand in hun omgeving. Denk hierbij aan verwaarlozing, vervuiling, schulden, eenzaamheid, problematische verzameldwang, sociaal isolement, psychische- en/of verslavingsproblemen. Na de melding onderzoekt een medewerker van het Meldpunt of er hulp nodig is en helpt mee om het probleem concreet op te lossen. 

Afbeelding
Content image 1

Sociaal Medische Basiszorg en regeling onverzekerden

De GGD speelt een rol in het verbeteren van de sociaal medische basiszorg voor kwetsbare inwoners in de gemeente Den Haag voor wie de reguliere zorg niet vanzelfsprekend is. In deze groep vallen onder andere dak- en thuislozen, ongedocumenteerden en arbeidsmigranten. Ook in 2022 is het grotendeels gegaan over de impact van corona op deze doelgroepen. De komst van meer vluchtelingen heeft hier ook meegespeeld.  

Sociaal Medisch Advies  

GGD Haaglanden geeft sociaal medisch advies, uiteenlopend van een aanvraag voor een gehandicapten parkeervergunning en leerplichtontheffing, tot bijzondere bijstand en arbeidsongeschiktheid. Deze taak is na aanbesteding door de gemeente Den Haag in 2022 geheel afgebouwd.

Forensische Geneeskunde

De forensisch artsen van regio Haaglanden voeren een lijkschouw uit bij een (vermoeden van) niet-natuurlijk overlijden, als er een stoffelijk overschot wordt gevonden en in het kader van de meldingsprocedure bij euthanasie. De samenwerking met GGD Hollands-Midden is verder ontwikkeld om de forensische geneeskunde in de toekomst op hoogwaardig niveau te kunnen blijven uitvoeren.