Monitoring, signalering en advies

Epidemiologie

GGD Haaglanden geeft inzicht in de gezondheidssituatie van de inwoners in de regio. Er is in 2022 veel aandacht geweest voor de coronacrisis. Daarnaast is voldaan aan uiteenlopende verzoeken, waaronder onderzoek naar antibioticaresistentie en uitvoering van de functie Regionaal Epidemiologisch Consulent voor de regio Zuid-Holland.

Epidemiologische adviezen

We geven diverse adviezen aan gemeenten, (zorg)instellingen en professionals. Dit zijn onder meer adviezen ten behoeve van de Maatschappelijke Impactanalyse van de gemeente Den Haag, jeugdbeleid (wijkcijfers en jeugdpreventiebeleid), de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid-Zuid-Holland en de Health Campus LUMC.

Producten Epidemiologie

Gezondheidsgids

De interactieve Gezondheidsgids Haaglanden, die in 2021 is gelanceerd, is in 2022 doorontwikkeld. De lay-out van de startpagina is verbeterd, de gidsfunctie is uitgebreid en de zoekfunctie is geoptimaliseerd. Dit maakt het makkelijker om allerlei cijfers over gezondheidszaken op te zoeken. De Gezondheidsgids Haaglanden biedt actuele informatie per gemeente over de gezondheidssituatie van de inwoners van onze de regio.

Afbeelding
Een interactieve website: de Gezondheidsgids Haaglanden

Epidemiologisch Bulletin

In 2022 is er vier keer een Epidemiologisch Bulletin verschenen. Het bulletin is online volledig vernieuwd tot e-Zine.

Coronacrisis

We geven wekelijks op gemeentelijk en regionaal niveau inzicht in het aantal nieuwe besmettingsgevallen, het aantal sterfgevallen en de vaccinatiegraad. Maandelijks leveren we voor de hele regio op wijkniveau een overzicht van besmettingsgevallen, vaccinatieopkomst en vaccinatiegraad. We publiceren deze informatie ook op het coronadashboard. Daarnaast beantwoorden we vragen van het Regionaal Beleidsteam, het Algemeen Bestuur van GGD Haaglanden, specialistische teams en de werkgroep fijnmazig vaccineren van GGD Haaglanden, gemeenteraden en gemeenteambtenaren.

Extra coronamonitors

In opdracht van het ministerie van VWS voerden we de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassen 2022 en de Corona Gezondheidsmonitor Volwassenen & Ouderen 2022 uit. De Corona Gezondheidsmonitor geeft inzicht in de gezondheid en leefstijl van de doelgroepen en de invloed die corona daarop heeft gehad. We hebben de gegevens van de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 geanalyseerd. Op basis hiervan zijn er schoolprofielen, gemeenteprofielen en een regioprofiel gemaakt. De resultaten zijn gepubliceerd in De Gezondheidsgids Haaglanden.

Gezondheidsbevordering

Een gezonde leefstijl is van invloed op de gezondheid, de ontwikkeling, het welzijn en het welbevinden. GGD Haaglanden zet zich hiervoor in met programma’s over onder meer gezond gewicht, gezondheid op school, gezond en vitaal ouder worden en genotmiddelen.

Gezonde School

Met de Gezonde School-aanpak investeren we in de gezondheid en het welbevinden van de jeugd. We helpen het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs bij het bevorderen van gezondheid op school. In 2022 heeft GGD Haaglanden op 214 scholen vraaggerichte ondersteuning geboden. In totaal zijn er nu 87 scholen in regio Haaglanden met een Gezonde School-vignet. Met een klassentheater werken we aan de seksuele gezondheid, weerbaarheid en diversiteit in het voortgezet onderwijs en praktijkonderwijs.

Kind naar Gezond Gewicht

Drie gemeenten in onze regio werken volgens de methode Kind naar Gezond Gewicht. Signalering, verwijzing en een gezinsketenaanpak komen hier samen. De GGD is actief als initiator (Den Haag), projectleider (Leidschendam-Noord) en het samenbrengen van partijen (Zoetermeer). In 2022 is gestart met een monitor en leggen de verbinding met een landelijk netwerk.

Haagse Aanpak Gezond gewicht

GGD Haaglanden heeft de opstart gecoördineerd van gratis (school)ontbijt voor 225 gezinnen in Moerwijk met financiering van het Jeugdeducatiefonds. Vier basisscholen hebben samengewerkt met de Participatiekeuken, de buurtkamers en het wijkcentrum van Moerwijk.

In de Week voor de Gezonde Jeugd zijn allerlei activiteiten rondom gezonde leefstijl georganiseerd. De verschillende spellen en bezigheden, waaronder de Haagse Schuffle, zijn in drie wijken opgezet in samenwerking met diverse partners. Het webinar ‘Opgroeien met overgewicht’ over de (on)mogelijkheden om gezond op te groeien in een ongezonde omgeving heeft ruin 250 kijkers getrokken.

Haagse Kansrijke Start

Ieder kind verdient een zo goed mogelijke start van zijn of haar leven en toekomst. De eerste 1.000 dagen zijn hierbij cruciaal. De ambitie van de Haagse Kansrijke Start is dat alle ongeveer 6.500 Haagse kinderen gezond geboren worden en de meest optimale start krijgen in die eerste 1.000 dagen. In 2022 hebben we samen met de gemeente Den Haag ingezet op drie actielijnen: voor de zwangerschap, tijdens de zwangerschap en na de geboorte. Het programma Nu Niet Zwanger is doorgegroeid naar een zeer succesvol programma binnen de eerste actielijn.

Campagnes IkPas en Stoptober

De GGD heeft regionaal invulling gegeven aan de landelijke campagnes Ikpas en Stoptober, de jaarlijks terugkerende evenementen waarbij deelnemers 28 dagen stoppen met alcohol drinken (IkPas) en roken (Stoptober).  Er is onder meer een Stoptober-filmpje voor social media ingezet. Naast de inschrijvingen hebben meer mensen op eigen initiatief meegedaan.

Geweld in afhankelijkheidsrelaties

Ruim 900 professionals en vrijwilligers hebben deelgenomen aan trainingen tegen huiselijk geweld. We hebben verschillende activiteiten uitgevoerd ter bewustwording, deskundigheidsbevordering en door inspiratie van professionals. We hebben meerdere webinars gehouden over bijvoorbeeld mensenhandel, seksueel geweld en kinderrechten. 

Rookvrije Omgeving

GGD Haaglanden heeft ook in 2022 een regierol bij het zichtbaar rookvrij maken van zoveel mogelijk publieke ruimtes. Er is in negen gemeenten ondersteuning geboden op verschillende soorten plekken waaronder speeltuintjes, sportverenigingen, zorginstellingen en scholen. In 2022 ontvingen ook ongeveer 2.000 organisaties elk seizoen de nieuwsbrief ‘Rookvrije omgeving in Haaglanden’. 

Afbeelding
Hoofdstuk monitoring signalering en advies

Ouderen

De derde editie van het Magazine Vitaal Ouder Worden met gerichte informatie voor ouderen over gezond leven is verschenen. Er zijn 15.000 exemplaren verspreid onder ouderen in de regio Haaglanden. Daarnaast vragen we aandacht voor een focus op ouderen in lokale sport- en preventieakkoorden. 

Afbeelding
Hoofdstuk monitoring signalering en advies

Leefstijl gevolgen corona

Het belang van een gezonde leefstijl heeft sinds de pandemie een nog hogere prioriteit. Ook in 2022 is extra ingezet op het bestrijden van de leefstijlgevolgen van corona. Met de gemeenten werken we structureel aan meer bewegen in wijken met gezondheidsachterstanden. We houden voorlichtingsbijeenkomsten in religieuze instellingen, werken aan een ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en zetten in op het terugdringen van overmatig alcoholgebruik onder jongeren.

‘We zijn zelf het medicijn’

De preventie dementiecampagne is in navolging van vier andere gemeenten in regio Haaglanden in 2022 ook in Zoetermeer gestart. In alle gemeenten is de GGD betrokken bij de uitrol samen met partners zoals Stichting Transmurale Zorg (VTZ), Plicare, de Vierstroom en zorgverzekeraars.  De campagne zet in op drie pijlers: 1) Eet gezond 2) Beweeg regelmatig en 3) Blijf nieuwsgierig. 

Preventieaanpak Den Haag, Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg

In Den Haag, Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg is de GGD betrokken bij brede preventieprogramma’s: Gezond en Gelukkig Den Haag, Zoetermeer 2025 en Sterk voor Noord (Leidschendam). In deze programma’s ligt een sterke focus op aansluiten op wat inwoners van betrokken wijken zelf belangrijk vinden als het om gezondheid gaat. Het doel is dat de inwoners en professionals samenwerken aan andere vormen van preventie die beter aansluiten bij de leefwereld van inwoners. Dit draagt bij aan de ervaren gezondheid, het (mentale) welbevinden en de eigen regie en daarmee aan de vitaliteit van de betreffende wijken.  

Gezondheidsambassadeurs

Er zijn in Den Haag 12 nieuwe gezondheidsambassadeurs opgeleid in 2022. De ambassadeurs zijn verbonden aan vijf organisaties, waaronder GGD Haaglanden. De ambassadeurs zijn breed opgeleide vrijwilligers die voorlichting geven over gezonde leefstijl met extra kennis over geweld in afhankelijkheidssituaties en het verhogen van de vaccinatiegraad. In totaal zijn er 24 opgeleide gezondheidsambassadeurs waarvan er nu 15 actief zijn. 

Informatiecentrum 

Het informatiecentrum beantwoordt vragen van burgers en professionals over gezondheid, ziektepreventie en gezondheidsvoorzieningen. In 2022 zijn er veel vragen gesteld over vaccinatiebeleid en regelmatig wijzigende coronamaatregelen.